Ascultă Pagina sau selectați textul pentru a fi citit.

Program de lucru cu publicul
Luni: 8,00 - 11,00
Marti : 8,00 - 11,00
Miercuri: 8,00 - 11,00
Joi: 8,00 - 11,00
Vineri: 8,00 - 11,00
 
Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:
1.  intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodaria/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
2.  intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;
   Persoanele fizice si juiridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol si in afara termenelor mai sus mentionate, in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.
In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute mai sus se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea "report din oficiu" la rubrica "semnatura declarantului".
Acte necesare in vederea eliberarii adeverintei registrului agricol
 • Copie act identitate
 • Taxa-11 lei-pentru adeverintele necesare la A.P.I.A.
Acte necesare modificarii rolului agricol
 • Copie act identitate
 • Copie acte justificative
Acte necesare eliberarii atestatului de producator
 • Copie act identitate
 • Copie act proprietate pentru terenul agricol
 • Adeverinta de la medicul veterinar
 • Aviz consultativ de la ACA (pentru famillile de albine)
 • Aviz consultativ de la Camera Agricola Gorj
 • Taxa -59 lei
Acte necesare pentru viza atestat producator
Acte necesare in vederea completarii registrului agricol
 • Copie act identitate
 • Copie acte proprietate
 • Copie plan cadastral/plan de amplasament
Acte necesare in vederea obtinerii carnetului de comercializare
 • Copie atestat de producator
 • Copie act identitate
 • Autorizatie eliberata de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Gorj, pentru produsele procesate
 • Carnet stupina eliberat de ACA pentru familiile de albine
 • Taxa-34 lei
Acte necesare in vederea depunerii carnetului de comercializare
 • Carnetul de comercializare in original
Acte necesare in vederea instrainarii terenurilor situate in extravilan
 • Copie act identitate
 • Copie legalizata a actului de proprietate asupra terenului
 • Extras de carte funciara pentru informare,emis cu cel mult 30 zile inainte de afisarea ofertei
 • Extras de plan cadastral de carte funciara al imobilului , emis cu cel mult 30 zile inainte de afisarea ofertei
 • Certificat de atestare fiscala emis de Directia Publica de Venituri
 • Copie certificat constatator de la Registrul Comertului sau act in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica
 • Procura notariala, respectiv delegatie, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, in original, precum si copie act identitate a imputernicitului
 • Hotarare adunare generala a asociatilor , decizia asociatului unic, in original,  din care,  sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii
 • Alte documente doveditoare, dupa caz
Inchide