Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Tārgu Jiu īn data de 27.11.2020 la ora 12:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 01 din data 23.11.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI AL SEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.11.2020

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 07.12.2020

MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU DIN DATA DE 27.11.2020

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 01 din data 07.12.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 27.11.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 08 din data 27.11.2020

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 09 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 ĪN VEDEREA ASIGURĂRII PLĂȚII DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ȘI A INDEMNIZAȚIILOR ĪNSOȚITORILOR PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2020 CONFORM O.U.G. 201/2020

Deschide
Nr. 10 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020

Deschide
Nr. 11 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 12 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DOCUMWENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REAMENAJARE PARC – STADION TUDOR VLADIMIRESCU MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 13 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI DUPĂ ĪNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII ȘI EMITEREA DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 4 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 14 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RACORDARE LA CANALIZARE MENAJERĂ BLOC 7 STRADA MIORIȚEI MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 15 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL. 4 STRADA POPA ȘAPCĂ” MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 16 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REFACERE ĪMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ STRĂZI ȘI ALEI SISTEM COLECTARE APE PLUVIALE ȘI REAMENAJARE SPAȚII VERZI CARTIER GRIVIȚA TĀRGU JIU – ETAPA I – REABILITARE STRADA GRIVIȚA”.

Deschide
Nr. 17 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE DE APROBARE A PROIECTULUI ”DIDACT ONLINE TĀRGU JIU” SMIS 145193 ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT.

Deschide
Nr. 18 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 20 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTURILOR CORESPUNZĂTOARE A 2 FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 21 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PENTRU MODIFICAREA UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DIN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 22 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND TRANSFORMAREA UNUI POST CORESPUNZĂTOR UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI„ TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 23 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 24 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A INVESTIȚIEI ”AMENAJARE STAȚIE AUTOBUZ CARTIER IEZURENI MUNICIPIUL TĀRGU JIU ” ȘI A MIJLOACELOR FIXE ”ACHIZIȚII STĀLPI ILUMINAT STRADA GRIVIȚEI MUNICIPIUL TĀRGU JIU” ȘI „ACHIZIȚIE CASĂ AUTOMATĂ PENTRU SISTEMUL AUTOMAT DE PARCARE LA PIAȚA CENTRALĂ MUNICIPIUL TĀRGU JIU”

Deschide
Nr. 25 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ĪNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.15739/15.05.2002 PENTRU PRELUAREA TERENULUI DE CĂTRE MOȘTENITOARELE PALEOLOGU MARIANA ȘI TRĂISTARU CRISTINA-RAMONA ȘI SUPLIMENTAREA CU 6 MP. A TERENULUI CONCESIONAT SITUAT ĪN TĀRGU JIU STR. SLT.GRIGORE CĂTĂLIN HAIDĂU LĀNGĂ BLOC 5 SC.3 AP.33 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 26 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND NUMIREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 27 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE NUMIȚILOR CIOBĂNOIU NICOLAE ȘI CIOBĂNOIU-PEPTAN ROXANA-NICOLETA ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. SITUAT ĪN TĀRGU JIU ALEEA IOAN SLAVICI LĀNGĂ BLOC 2 SC.1 AP.2 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 28 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ĪN FAVOAREA S.C.MISONA EXIM S.R.L. ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP. REPREZENTĀND COTA INDIVIZĂ AFERENTĂ SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ĪN TĀRGU JIU STR. TRAIAN NR.6 BL.6 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 29 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ĪNCHIRIERE NR.48755/13.12.2010 ĪNCHEIAT CU CERNĂIANU ANDREEA - IOANA

Deschide
Nr. 30 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND TRANSMITEREA ĪN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL GORJ A SPAȚIILOR SITUATE LA PARTERUL STADIONULUI MUNICIPAL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 31 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 22.360 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PENTRU ANUL 2020 ĪN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 32 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 12.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE ANUL 2020 ĪN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI ENERGETIC TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 33 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 6900 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE ANUL 2020 ĪN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL” MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 34 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 46.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE ANUL 2020 ĪN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 35 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2.100 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE ANUL 2020 ĪN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI” TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 36 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND FINANȚATEA CU SUMA DE 50.000 LEI A PAROHIEI IEZURENI STRADA IEZURENI NR. 93B MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 37 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 30.000 LEI A PAROHIEI ”SFINȚII VOIEVOZI” STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 1A MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 38 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CU TITLU GRATUIT A ACTIVELOR SOCIALE SITUATE ĪN LOCALITATEA DRĂGOENI PROPRIETATEA S COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Deschide
Nr. 39 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ĪN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ĪN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII UNITĂȚILOR DE ĪNVĂȚĂMĀNT DIN MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 40 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ CONSTITUITĂ PRIN H.C.L. NR.463 DIN 27.11.2017

Deschide
Nr. 42 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZARE A DOSARELOR PENTRU OBȚINEREA UNEI LOCUINȚE PENTRU TINERI CU VĀRSTA PĀNĂ ĪN 38 DE ANI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE PRECUM ȘI ANALIZAREA DOSARELOR PENTRU OBȚINEREA UNEI LOCUINȚE SOCIALE

Deschide
Nr. 43 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND ĪNCETAREA APLICABILITĂȚII H.C.L. NR.153/18.04.2019 INIȚIEREA UNEI PROCEDURI DE CONSTITUIRE A COMITETULUI DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TĀRGU JIU ȘI DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI CARE VOR FACE PARTE DIN COMITETUL DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 44 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 45 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI” TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 46 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND NUMIREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 47 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND NUMIREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 48 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ”REGULAMENTUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ĪNVĂȚĂMĀNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU” APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 215/29.05.2017 ȘI MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 65/26.02.2018 H.C.L. NR. 218/29.05.2019 ȘI H.C.L. NR. 129/31.03.2020.

Deschide
Nr. 49 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APRBAREA TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TĀRGU JIU ĪN SEZONUL RECE 2020 – 2021.

Deschide
Nr. 50 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 51 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TĀRGU JIU - STRADA NARCISELOR

Deschide
Nr. 52 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPAL TĀRGU JIU - B-DUL REPUBLICII

Deschide
Nr. 53 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TĀRGU JIU - ALEEA DUMBRAVĂ

Deschide
Nr. 54 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR.407/30.09.2020 PRIVIND DEZMEMBRAEA ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 57 MP. DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 3942 MP. CU NR.CADASTRAL 47146 SITUAT ĪN MUNICIPIUL TĀRGU JIU TARLAUA 135 PARCELELE 15 ȘI 16 JUDEȚUL GORJ TEREN OCUPAT ĪN PREZENT DE SCĂRILE RULANTE CARE DESERVESC ACCESUL LA ETAJUL COMPLEXULUI RODNA CĂTRE SOCIETATEA RODNA S.R.L. ĪN VEDEREA UTILIZĂRII ACESTUIA PENTRU AMPLASAMENTUL SCĂRILOR RULANTE CARE DESERVESC ACCESUL ĪN IMOBILUL - CONSTRUCȚIE.

Deschide
Nr. 55 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 394/30.09.2020 PRIVIND DEZMEMBRAREA SUPRAFEȚEI DE 40 MP. DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 280 MP. ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 40MP. SITUAT ĪN MUNICIPIUL TĀRGU JIU STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU NR. 1 JUDEȚUL GORJ CĂTRE SOCIETATEA CORIGROZ S.R.L. ĪN VEDEREA UTILIZĂRII DREPT CALE DE ACCES.

Deschide
Nr. 56 din data 27.11.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚII CULTURALE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI” TĀRGU JIU

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D2 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. D1 din data 23.11.2020

INCHEIEREA CIVILĂ NR. 6233/2020 DIN DATA DE 19.11.2020 -VALIDARE MANDAT BONCULESCU PANTELIMON

Deschide
Nr. 01 din data 23.11.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE SERVICIUL GESTIONARE SITUAȚII DE URGENȚĂ SECURITATEA MUNCII ȘI ADMINISTRATIV PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 02 din data 23.11.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL ĪN PERIOADA 01.01.2020 – 13.11.2020.

Deschide
Nr. 03 din data 23.11.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI AGRICOL CADASTRU PENTRU ANUL 2020.

Deschide
Nr. 04 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020.

Deschide
Nr. 05 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 06 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REAMENAJARE PARC – STADION TUDOR VLADIMIRESCU MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 07 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI DUPĂ ĪNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII ȘI EMITEREA DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 4 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 08 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RACORDARE LA CANALIZARE MENAJERĂ BLOC 7 STRADA MIORIȚEI MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 09 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL. 4 STRADA POPA ȘAPCĂ” MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 10 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REFACERE ĪMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ STRĂZI ȘI ALEI SISTEM COLECTARE APE PLUVIALE ȘI REAMENAJARE SPAȚII VERZI CARTIER GRIVIȚA TĀRGU JIU – ETAPA I – REABILITARE STRADA GRIVIȚA”.

Deschide
Nr. 11 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE DE APROBARE A PROIECTULUI ”DIDACT ONLINE TĀRGU JIU” SMIS 145193 ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT.

Deschide
Nr. 12 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 13 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND TRANSFORMAREA A 2 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 14 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTURILOR CORESPUNZĂTOARE A 2 FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 15 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DIN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 16 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND TRANSFORMAREA UNUI POST CORESPUNZĂTOR UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI” TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 17 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 18 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A INVESTIȚIEI ”AMENAJARE STAȚIE AUTOBUZ CARTIER IEZURENI MUNICIPIUL TĀRGU JIU” ȘI A MIJLOACELOR FIXE ”ACHIZIȚII STĀLPI ILUMINAT STRADAL GRIVIȚEI MUNICIPIUL TĀRGU JIU” ȘI ”ACHIZIȚIE CASĂ AUTOMATĂ PENTRU SISTEMUL AUTOMAT DE PARCARE LA PIAȚA CENTRALĂ MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 19 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ĪNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 15739/15.05.2020 PENTRU PRELUAREA TERENULUI DE CĂTRE MOȘTENITOARELE PALEOLOGUL MARIANA ȘI TRĂISTARU CRISTINA –RAMONA ȘI SUPLIMENTAREA CU 6 M.P. A TERENULUI CONCESIONAT SITUAT ĪN TĀRGU JIU STRADA SLT. GRIGORE CĂTĂLIN HAIDĂU LĀNGĂ BLOC 5 SCARA 3 AP. 33 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 20 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI STANCIU ANA – MARIA – CRISTINA ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. REPREZENTĀND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ĪN TĀRGU JIU ALEEA NICOLAE TITULESCU BL. 5 AP. 8 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 21 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CIOBĂNOIU NICOLAE ȘI DOAMNEI CIOBĂNOIU – PEPTAN ROXANA – NICOLETA ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 4 M.P. SITUAT ĪN TĀRGU JIU ALEEA IOAN SLAVICI LĀNGĂ BLOC 2 SCARA 1 APARTAMENT 2 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 22 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ĪN FAVOAREA S.C. MISONA EXIM S.R.L. ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 16 M.P. REPREZENTĀND COTA INDIVIZĂ EFERENTĂ SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ĪN TĀRGU JIU STRADA TRAIAN NR. 6 BLOC 6 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 23 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ĪNCHIRIERE NR. 48755/13.12.2010 ĪNCHEIAT CU CERNĂIANU ANDREEA – IOANA.

Deschide
Nr. 24 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND TRANSMITEREA ĪN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL GORJ A SPAȚIILOR SITUATE LA PARTERUL STADIONULUI MUNICIPAL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 25 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 22.360 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PENTRU ANUL 2020 ĪN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 26 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 12.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE ANUL 2020 ĪN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI ENERGETIC TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 27 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 6900 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE ANUL 2020 ĪN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL” MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 28 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 40.600 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE ANUL 2020 ĪN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 29 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2.100 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE ANUL 2020 ĪN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI” TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 30 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND FINANȚATEA CU SUMA DE 50.000 LEI A PAROHIEI IEZURENI STRADA IEZURENI NR. 93B MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 31 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 30.000 LEI A PAROHIEI ”SFINȚII VOIEVOZI” STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 1A MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 32 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CU TITLU GRATUIT A ACTIVELOR SOCIALE SITUATE ĪN LOCALITATEA DRĂGOENI PROPRIETATEA S COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Deschide
Nr. 33 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ĪN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ĪN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII UNITĂȚILOR DE ĪNVĂȚĂMĀNT DIN MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 34 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ CONSTITUITĂ PRIN HOTĂRĀREA CONSILIULUI LOCAL NR. 463/27.11.2017.

Deschide
Nr. 35 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LĀNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 36 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZARE A DOSARELOR PENTRU OBȚINEREA UNEI LOCUINȚE PENTRU TINERI CU VĀRSTA PĀNĂ ĪN 38 DE ANI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE PRECUM ȘI ANALIZAREA DOSARELOR PENTRU OBȚINEREA UNEI LOCUINȚE SOCIALE.

Deschide
Nr. 37 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ĪNCETAREA APLICABILITĂȚII H.C.L. NR. 153/18.04.2019 INIȚIEREA UNEI PROCEDURI DE CONSTITUIRE A COMITETULUI DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TĀRGU JIU ȘI DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI CARE VOR FACE PARTE DIN COMITETUL DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 38 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 39 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI”.

Deschide
Nr. 40 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND NUMIREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TĀRGU JIU..

Deschide
Nr. 41 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND NUMIREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TĀRGU JIU..

Deschide
Nr. 42 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ”REGULAMENTUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ĪNVĂȚĂMĀNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU” APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 215/29.05.2017 ȘI MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 65/26.02.2018 H.C.L. NR. 218/29.05.2019 ȘI H.C.L. NR. 129/31.03.2020.

Deschide
Nr. 43 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TĀRGU JIU ĪN SEZONUL RECE 2020 – 2021.

Deschide
Nr. 44 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 45 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TĀRGU JIU – STRADA NARCISELOR

Deschide
Nr. 46 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TĀRGU JIU – BD. REPUBLICII.

Deschide
Nr. 47 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TĀRGU JIU – ALEEA DUMBRAVA.

Deschide
Nr. 48 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 40/30.09.2020 PRIVIND DEZMEMBRAREA ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 57 MP. DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 3942 MP. CU NR. CADASTRAL 47146 SITUAT ĪN MUNICIPIUL TĀRGU JIU TARLAUA 135 PARCELELE 15 ȘI 16 JUDEȚUL GORJ TEREN OCUPAT ĪN PREZENT DE SCĂRILE RULANTE CARE DESERVESC ACCESUL LA ETAJUL COMPLEXULUI RODNA CĂTRE SOCIETATEA RODNA SRL ĪN VEDEREA UTILIZĂRII ACESTUIA PENTRU AMPLASAMENTUL SCĂRILOR RULANTE CARE DESERVESC ACCESUL ĪN IMOBILUL – CONSTRUCȚIE.

Deschide
Nr. 49 din data 23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 394/30.09.2020 PRIVIND DEZMEMBRAREA SUPRAFEȚEI DE 40 MP. DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 280 MP. ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 40MP. SITUAT ĪN MUNICIPIUL TĀRGU JIU STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU NR. 1 JUDEȚUL GORJ CĂTRE SOCIETATEA CORIGROZ S.R.L. ĪN VEDEREA UTILIZĂRII DREPT CALE DE ACCES.

Deschide